Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

WELLNESS PRO MYSL MGR. LUCIE MUCALOVÉ

I. Wellness pro mysl

 1. Jmenuji se Lucie Mucalová, jsem koučka, mentorka, supervizorka a lektorka.  Napomáhám lidem i firmám rozvíjet oblasti, ve kterých vnímají prostor pro žádoucí změnu, pomáhám rozšiřovat úhly pohledu na situace, které jsou v osobním nebo pracovním životě důležité. Otevírám možnosti pro pochopení, přijetí i další posun na cestě k vysněným a žádoucím cílům. Každý příběh je pro mě jedinečný s jedinečným pokračováním, z tohoto důvodu přistupuji ke každému klientovi nebo zakázce individuálně. Jsem kouč s mezinárodní certifikací ICF a neustále se ve svém oboru vzdělávám. Pracuji také pod pravidelnou supervizí, abych mohla neustále zkvalitňovat své služby.
 2. Provozuji internetový portál www.wellnesspromysl.cz (dále jako „wellness pro mysl“), prostřednictvím kterého poskytuji svým klientům následující produkty a služby: online koučink, life koučink, online poradenství, mentoring, webináře, online kurzy, minikurzy, protistresové a rozvojové relaxace, audionahrávky v oblasti osobního rozvoje. Veškeré produkty a služby jsou zaměřeny na osobní rozvoj člověka, a tedy prevencí proti stresu a vyčerpání, objevování vnitřního klidu a životní spokojenosti.
 3. Wellness pro mysl je určeno pro klienty, kteří si prostřednictvím registrace vytvoří klientský účet, který jim umožní: 
 1. zakoupení online kurzů a minikurzů, 
 2. zakoupení online webinářů,
 3. objednávku audionahrávek/videonahrávek a jejich shlédnutí ze záznamu, 
 4. online účast na webináři.
 1. Mé kontaktní informace jsou: Mgr. Lucie Mucalová, IČO 031 64 829, s místem podnikání 691 82, Novosedly 302, e-mail: luciemucalova@gmail.com a tel.: +420 732 448 449.
 2. Prostřednictvím wellness pro mysl neposkytuji ani nezprostředkovávám žádné zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., Zákona o zdravotních službách. 
 3. Mějte na paměti, že využívání služeb a zakoupení produktů wellness pro mysl je zcela dobrovolné, služby a produkty wellness pro mysl nejsou součástí zdravotní péče a já nepřebírám odpovědnost za váš zdravotní stav. Nenesu žádnou odpovědnost za vaše jednání před, při nebo po využití wellness pro mysl. Odpovědnost za všechna svá rozhodnutí a jednání nesete vždy vy sami. 
 4. Mým cílem jsou spokojení klienti, kteří bude s mými produkty a službami spokojeni a budou mít zájem o dlouhodobou vzájemnou spolupráci. Za účelem zjednodušení́ jednání mezi stranami a uzavíraní́ smluv, vytvořila jsem následující́ všeobecné́ obchodní́ podmínky (dále jen „podmínky“). 

  II. Poskytování služeb a produktů wellness pro mysl
 1. Ustanovení těchto podmínek se použijí na veškeré závazky vzniklé ze smluv uzavřených prostřednictvím wellness pro mysl provozovaného na stránkách www.wellnesspromysl.cz.
 2. Tyto podmínky upravují naše vzájemná práva a povinnosti a jsou nedílnou součástí smlouvy. 
 3. Tyto podmínky platí jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele, přičemž právní vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že uživatelem je spotřebitel, právní vztahy se řídí také ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
 4. Znění podmínek můžu kdykoli jednostranně měnit. Nové znění podmínek je účinné 15. dnem od jeho uveřejnění na www.wellnesspromysl.cz. O takové změně Vás budu informovat prostřednictvím informačního emailu, nebo při přihlášení k účtu. Pokud s novým zněním podmínek nesouhlasíte, můžete smlouvu okamžitě vypovědět e-mailem. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud nevyužijete své právo smlouvu vypovědět, nové znění podmínek bude považováno jako odsouhlasené.

  III. Zpracování osobních údajů
 1. Vstupem do registračního systému a zahájením registrace za účelem vytvoření klientského účtu mi sdělujete  své osobní údaje a zároveň souhlasíte s jejich zpracováním registračním systémem
 2. Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  a dalšími obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů. 
 3. Zásady ochrany Vašich osobních údajů  jsou upraveny v samostatném dokumentu, který je přílohou těchto obchodních podmínek, tvoří jejich nedílnou součást a použijí se na veškeré závazky vzniklé ze smluv uzavřených prostřednictvím wellness pro mysl na stránkách www.wellnesspromysl.cz.

  IV. Klientský účet
 1. Registrace účtu probíhá tak, že vyplníte požadované údaje, odsouhlasíte  seznámení se s těmito podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů a kliknete na tlačítko „založit účet“ a tím odsouhlasíte uzavření smlouvy.
 2. Po dokončení registrace vám zašlu potvrzující email o úspěšné registraci účtu na váš e-mail, který jste zadali při registraci. Spolu s tímto potvrzením vám zašlu i tyto podmínky v aktuálním znění ve formátu PDF.
 3. Dle svého uvážení mohu odmítnout provést registraci účtu, a to zejména s osobami, které dříve porušily podmínky nebo jednaly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
 4. Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem doručení akceptace registrace účtu na váš email.
 5. Jeden klientský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný klient.
 6. V případě zneužití klientského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka klientského účtu můžu tento klientský účet zablokovat a tím i znemožnit využití zakoupených produktů a služeb.
 7. V případě, že jste mladší 18 let, prohlašujete, že máte souhlas vašeho zákonného zástupce  k využití služeb.

  V. Kupní smlouva
  Postup při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím wellness pro mysl je následující:
 1. učiníte objednávku prostřednictvím wellness pro mysl.
 2. potvrdím vám obdržení objednávky e-mailem.
 3. potvrdím vám přijetí objednávky (akceptuji objednávku) e-mailem.
 4. uhradíte kupní cenu objednávky.
 1. Zaplacením kupní ceny nabývá kupní smlouva účinnosti.
 2. Veškeré úkony vám budu zasílat na vámi zadanou e-mailovou adresu.
 3. Dokončením a odesláním objednávky stvrzujete, že jste si přečetli a jste seznámeni s těmito podmínkami a se zásadami ochrany osobních údajů a že s nimi bez výhrady souhlasíte.

  VI. Platební podmínky
 1. Cena za produkty a služby wellness pro mysl je uvedena v aktuálně platném ceníku umístěném na www.wellnesspromysl.cz.
 2. Cenu za produkty a služby je možné uhradit platební kartou po přesměrování na on-line platební bránu (ComGate).

  Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.

  Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

  Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

  Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

 3. Po provedení platby obdržíte e-mailem doklad o provedení platby.
 4. Náklady, které vám  vzniknou v při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s využitím produktů nebo služeb wellness pro mysl si hradíte sami.

  VII. Dodací podmínky
 1. Po provedení platby vám zašlu na e-mail přístupové údaje spolu s návodem pro využití zakoupených produktů a služeb.
 2. Produkty a služby jsou poskytovány na omezenou dobu, která počíná běžet od jejich zakoupení. Tato doba je 6 až 12 měsíců, dle uvedení na webových stránkách, u konkrétně zakoupeného online produktu.

  VIII. Odstoupení od smlouvy
 1. Od smlouvy můžeme odstoupit pouze v případech stanovených zákonem. Nemůžeme od smlouvy odstoupit ohledně plnění, která jsme si již vzájemně poskytly.
 2. Upozorňuji, že ani spotřebitelé nejsou oprávněni odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním.
 3. Vzhledem k tomu, že předmětem závazku je poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, zašlu vám s přístupovými údaji také upozornění, že jako spotřebitel výslovně souhlasíte se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že berete na vědomí, že udělením souhlasu zaniká vaše právo odstoupit od smlouvy.

  IX. Práva z vadného plnění
 1. V případě, že budete mít pocit, že jsem vám poskytla produkt nebo službu, která svým rozsahem nebo kvalitou neodpovídá sjednaným podmínkám, můžete poskytnutou službu nebo produkt reklamovat na adrese luciemucalova@gmail.com. V rámci reklamace popište, jaké produkty nebo služby reklamujete a jak chcete reklamaci vyřídit.
 2. O průběhu a vyřízení reklamace budete informováni emailem.
 3. V případě, že se bude jednat o odstranitelnou vadu, můžete požadovat (1) opravu, (2) doplnění toho, co chybí, nebo (3) žádat přiměřenou slevu z ceny.
 4. Pokud vadu nebude možné odstranit, můžete po požadovat (1) přiměřenou slevu z ceny, nebo (2) odstoupit od smlouvy.
 5. Vadu musíte vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistíte, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí plnění (poskytnutí služeb). 
 6. Upozorňujeme vás, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
 7. Nenesu odpovědnost za služby, které Vám dodávají jiné subjekty (kvalita vašeho internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem nebo výše poplatků). 

  X. Licence
 1. Přístupové údaje jsou určeny pouze pro vaši osobní potřebu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu. Nenesu žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
 2. Produkty wellness pro mysl podléhají právní ochraně dle práva duševního vlastnictví, a to zejména autorského práva. 
 3. Uzavřením smlouvy vám uděluji omezené právo užít wellness pro mysl v rozsahu dle funkcionalit, které jsou vám zpřístupněny v rámci uživatelského účtu. Licence je nevýhradní a uděluje se na dobu trvání smlouvy. Licence je územně neomezena a uděluje se bezplatně. V rámci této licence nejste oprávněni poskytnout část oprávnění tvořící licenci (udělit podlicenci) třetí osobě ani licenci postoupit třetí osobě bez mého souhlasu. 
 4. Nejste oprávněni sami nebo prostřednictvím třetí osoby:
 • užívat produkty pro komerční nebo veřejné účely;
 • pořizovat rozmnoženiny či kopie produktů, dále produkty půjčovat, prodávat, nabízet, vysílat či jakkoliv jinak sdělovat veřejnosti či šířit jejich obsah;
 • pozměňovat či jakkoliv jiným způsobem zasahovat do produktů a jejich obsahu;
 • upravovat, měnit nebo jakkoliv zasahovat do technologií, v rámci kterých jsou produkty zpřístupněny;
 • užívat produkty v rozporu s platnými právními předpisy nebo těmito podmínkami.
 1. Užívání produktů v rozporu s těmito podmínkami představuje podstatné porušení smlouvy, kterým mi vzniká právo uplatňovat nárok na náhradu škody, na vydání bezdůvodného obohacení a další nároky, včetně oprávnění obrátit se na orgány činné v trestním řízení s podezřením na spáchání trestného činu “Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi” dle § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

  XI. Vyloučení odpovědnosti
 1. Všechny produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Veškeré informace jsou pouze návody a doporučení. Nenesu odpovědnost za úspěch či neúspěch při aplikaci zakoupených produktů v praxi, za pocity, zdravotní stav či jiné stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Úspěch produktu je odvislý od řady dalších faktorů, které nemohu ovlivnit (dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti a obětavost, obchodní znalosti, zdravotní stav klientů, situace na trhu apod.)
 2. Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svéprávným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou. 
 3. Upozorňuji vás, že informace obsažené v produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

  XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)
 1. Pokud jste spotřebitelem a dojde mezi námi ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu. Můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz). Mým cílem je zajistit, aby takové situace nenastaly a případné spory byly vyřešeny k oboustranné spokojenosti.
 2. Návrh na mimosoudní řešení sporu můžete podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u mě poprvé.
 3. Kromě toho můžete zahájit mimosoudní řešení sporu také online na platformě ODR dostupné na www.ec.europa.eu/consumers/odr.

  XIII. Závěrečná ustanovení
 1. Vyhrazuji si právo ukončit provozování wellness pro mysl kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. Úhrady za služby, které nebudou z tohoto důvodu poskytnuty, budou vráceny stejným způsobem, jakým byly uhrazeny.
 2. V případě neúčinnosti nebo neplatnosti jakéhokoliv ustanovení podmínek namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení podmínek nastoupí ustanovení, které svým obsahem co nejvíce odpovídá neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.
 3. Tyto podmínky nabývají platnosti a 1. 8. 2023.